کاش در کودکی می ماندیم

862

کاش درکودکی مى ماندیم …
جایی که تنها تلخی زندگیمان
شربت تبمان بود
@axmax98