شادی های زندگی

896

شادی عطری ‌ست که
باید آنرا به خود زد
تا دیگران هم از بوی آن
بهره ‌مند شوند.
لحظه لحظه زندگیتون  پر از شادی
@axmax98