زندگی و لبخند و آرامش

1175

زندگی یک انعکاس است .
هر آنچه میفرستید ، باز میگردد
هر آنچه که میدهید ، میگیرید
خوب زندگی کنید .
@axmax98

 

 

1173

اکثر آدم های موفق
آدم هایی اند که بیش از آنکه صحبت کنند،
گوش میدهند.
@axmax98

 

 

1176

هیچ اهمیتی نداره
که مردم درباره شما چه فکری میکنند؛

همیشه لبخند بزنید و بگذرید.
@axmax98

 

 

1177

الماس،
حاصل فشارهای سخت است.
اگر در خودتان لیاقت الماس شدن میبینید،
از فشارهای سخت نترسید.
@axmax98

 

 

1178

شما
آهن ربایی زنده هستید

در مورد هر چه بیندیشید
همان را به سمت خود می کشید
@axmax98