محبت و خدا

1187

دلتنگ آن نباش
که شب بی ستاره است

گاهی زبان عشق
فقط یک اشاره است …!!
@axmax98

 

 

1188

خدا را هر وقت دلت خواست
مهمان قلبت کن

و به دستان خالی ات نگاه نکن
تو فقط خانه ے دلت را
برایش نگهدار
اسباب پذیرایی با اوست
@axmax98

 

 

1196

راه رسیدن به خدایت..

فقط یک راه است.
راه راست
@axmax98

 

 

1197

روزى ‌رسان خداست

منو تو
وسيله ايم …!!
@axmax98