عکس نوشته های آرامش و زندگی و خندیدن و امید

1182

باد می وزد…
می توانی در مقابلش
هم دیوار بسازی هم آسیاب
تصمیم با توست!!!
@axmax98

 

 

1184

اگر ميخواهي بداني چه بوده اي
بنگر چيستي و اگر ميخواهي بداني
چه خواهي شد بنگر چه ميكني
@axmax98

 

 

1189

آدم یک “بودن” است…
انسان یک “شدن”
@axmax98

 

 

1191

درد هایت را دورت نپیج
تا دیوار شوند
زیر پایت بگذار تا پله شوند…
@axmax98

 

 

1192

همیشه
حرفهایی هست برای گفتن..
و حرفهایی هست برای نگفتن؛

وَ ارزش هر انسان
به حرفهاییست که برای نگفتن دارد
@axmax98

 

 

1193

در قانون هستی،
شادی، آرامش و آزادی
زمانی تحقق می یابند
که آنها را ببخشیم.
@axmax98

 

 

1194

مهمترین کشف دوران ما
این است،
که با تغییر ذهن میتوان
به تغییر زندگی پرداخت
@axmax98

 

 

1195

برای هیچ چیز شتاب نکنید…

وقتش که برسد،
آنطور که باید اتفاق می‌افتد
@axmax98

 

 

1200

امروز کاری کن
که خودت در آینده از خودت
تشکر کنی!
@axmax98

 

 

1202

اغلب مردم ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ اﻭﻝ به ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﻨﺪند
ﻭﻟﯽ نمیدﺍﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺨﻨﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﻤﯽﺭﺳﻨﺪ.
@axmax98