وقت روز های خوب و زندگی و لبخند

1204

اگر میخواهید کاری درست انجام شود،
آن را به کسی بدهید که سرش شلوغ است،

زیرا افراد بیکار،
وقت انجام آن را ندارند!
@axmax98

 

 

1205

روزهایت را نشمار!
روی روزهایت حساب باز کن.
@axmax98

 

 

1206

در زندگیتان موضوع مهم
این  نیست که به ایده آل ذهنی خود برسید
بلکه مهم این است که
در مسیر رسیدن به ایده آل زندگی خود حرکت کنید .
@axmax98

 

 

1209

اِعتقاد داشتن به خُدا كافي نيست
به خدا بايَد اعتماد داشت
@axmax98

 

 

1210

تا وقتیکه قلب شما نخواهد،
مسلمأ مغزتان به چیزی عقیده
پیدا نمی کند.
@axmax98

 

 

1211

لبخند شما
در واقع اشک هایی هستند
که سرازیر نمی شوند
@axmax98

 

 

1212

از سختی ‌ها نترس
سختی‌‌ آدم‌ را سرسخت می‌ کند
میخ ‌هایی در دیوار محکمتر هستند که
ضربات سخت ‌تری تحمل کرده باشند
@axmax98

 

 

1213

برای تشخیص زنده یا مرده بودن
یک انسان به شرف او نگاه کنید
نه به نبض او.
@axmax98

 

 

1214

برای این مردم، هرگز خودت را تغییر مده!
چون این مردم هر روز تورا به یک شکل می خواهند
@axmax98