عکس نوشته تعهد و زندگی و خوشبختی

1274

بزرگترین عمل غیر اخلاقی این است انسان شغلی را که از انجام آن ناتوان است بر عهده گیرد !!
@axmax98

 

 

1279

یادمان باشد که
زمان برای زندگی
بسیار محدود است
پس زمان عمر خود را
با  زندگی  کردن  در
زندگی دیگران به هدر ندهیم
@axmax98

 

 

1282

بيش از حد فڪر ڪردن ..
خوشبختيت رو ميڪشه
@axmax98