عکس نوشته چرخ و فلک زندگی

1273

خداوندا
راهنمایم باش که در این  چرخ و فلڪ روزگار
بدجور سرگیجه گرفته ام
@axmax98