عکس نوشته زندگی و خدا

1460

راز یک زندگی زیبا این است

که امروز با خدا گام برداری

و برای فردا به او اعتماد داشته باشی
@axmax98

 

 

1466

ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻋﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺑﻪ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﭼﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ،

ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ “ﺍﯾﻤﺎﻥ” ﺩﺍﺭﻧﺪ.
@axmax98