عکس نوشته شادی و امید به زندگی

1462

مصریان باستان اعتقاد داشتند که پس از مرگ،
از آنها تنها دو سوال پرسیده می شود:

آیا شادی را یافتی؟
آیا شادی را آفریدی؟
@axmax98

 

 

1464

موفقیت کلید شادی نیست،
شادی کلید موفقیت است؛
اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.
@axmax98

 

 

1471

زندگی کوتاه تر از آن است
که به خصومت بگذرد

و قلبها گرامی تر از آن هستند
که بشکنند

لبخند بزنید و زیبا زندگی کنید
فردا طلوع خواهد کرد
حتی اگر نباشیم…
@axmax98

 

 

1473

هنگام وزش باد،

انسان بدبين از آن شكايت ميكند
انسان خوش بين  منتظر مي ماند تا باد فرونشيند

و انسان واقع بين بادبان هايش را تنظيم ميكند
@axmax98

 

 

1474

از بهاران کی شود سرسبز سنگ
خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ

سالها تو سنگ بودی دل خراش
آزمون را یک زمانی خاک باش!
@axmax98

 

 

1475

بر روی‌زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست
و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.
@axmax98

 

 

1476

زمـان ماننـد يك رودخانـه است

هرگـز نمى توانیـم به يك آب
دو بـار دست بزنیـم

زيـرا آن جريـان آبى كه از مقابل ما گذشت ،ديگـر باز نمي گردد

از هـر لحظۀ زندگيمان لذت ببـریم
@axmax98

 

 

1477

نگذار ذهن های کوچک
متقاعدت کنند که
رویاهایت زیادی بزرگند
@axmax98

 

 

1478

همیشه رویاهایت را در سر بپروران

بزرگشان کن

و با آنها بال وپر بگیر…

آدم با رویاهای شیرینش زنده است و زندگی می کند
@axmax98

 

 

1480

هرگزهیچ روز زندگیت را سرزنش نکن

روزخوب به تو شادی می دهد

و روز بد به تو تجربه…

روزتون سرشار از اتفاقات خوب
@axmax98

 

 

1481

اعتبار آدم ها به حضورشان نیست
به دلهره ای است که

در نبودشان درست می کنند.
@axmax98

 

 

1482

گر در طلب گوهر کانی٬کانی
گر در هوس لقمه نانی، نانی

این نکته رمز اگر بدانی٬ دانی
هر چیز که در جستن آنی، آنی
@axmax98

 

 

1483

وقتی دنبال آرزوهایت میروی

مدام به کوله پشتیت نگاه کن که مبادا سوراخ داشته باشد

و چیزهایی که امروز داری دوباره بشود آرزوی فردایت!
@axmax98

 

 

1485

میتوان ساده زندگی کرد
ساده زیست
و از شادیهای کوچک لذت برد
فقط کافیست باورداشته باشیم لذت
شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست
@axmax98