فراموشی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/13.jpg

بـرای فراموشی تـو
هـیـچ راهی
ندارم
به هر راهی که می روم
روزی با تو رفـته بودم…

عاشقی که در اوج دورانش با معشوق خود خاطرات بسیاری دارد ولی نمی دانست که این کوله بار خاطرات همچون ابری همواره بر زندگی اش سایه خواهد انداخت.