عکس نوشته حماقت و نرسیدن و رفتار عجیب

1548

انسانها مخلوقات عجیب جهانند
زیرا درختان را می بُرند
و کاغذ درست می کنند

و بر روی همان کاغذ ها با
تاکید و تکرار می نویسند:
🌴درختان را حفظ کنید!
@axmax98

 

 

1552

وقتی آدم به چیزی
که می خواهد نمی رسد،
زیاد دور نمی رود…
همان حوالی، پرسه می زند
و به آشناترین چیز نزدیک به او
شبیه او، چنگ می زند.
@axmax98

 

 

1555

احمق کسی است که یک
اشتباه را بارها
انجام میدهد و هر بار از
آن انتظار نتیجه ای متفاوت دارد
@axmax98

 

 

1557

مشکلات هم مثل همه چیز
تاریخ انقضا دارن…
پس هر وقت
عرصه بهت تنگ شد،
این جمله رو با خودت تکرار کن:
“این نیز بگذرد…”
@axmax98

 

 

عکس نوشته رفتار ، عکس نوشته نرسیدن ، عکس نوشته حماقت ، عکس نوشته مشکلات