عکس نوشته فریب و غضب و شعور

1666

هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید . . .
@axmax98

 

 

1667

غضب “پریشانی” است…
نهایتش “پشیمانی” است
@axmax98

 

 

1668

هیچ بوسه ای جای زخم زبان را خوب نمی کند!

پس مراقب گفتارتان باشید…
@axmax98

 

 

1671

باور کن تا ته خط میرفتم اگر درسرراهم نقطه نمیگذاشتی
@axmax98

 

 

1680

چه استراحت خوبی است در جوار خودم

خودم برای خودم با خودم کنار خودم
@axmax98

 

 

1681

در این مراقبت چه فریبی است ای تبر
هیزم شکن برای چه می پرورد مرا ؟
@axmax98

 

 

1686

باید از آدمهایی بترسیم که
هیچوقت دلشون تنگ نمیشه….
@axmax98

 

 

عکس نوشته بازخواست ، عکس نوشته پشیمانی ، عکس نوشته زخم زبان ، عکس نوشته نقطه ، عکس نوشته استراحت ، عکس نوشته مراقبت ، عکس نوشته دلتنگی