با تو

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/29-1.jpg

با فکر تو راهی میشم تو هر خیابون
دنبال رد پای تو به زیر بارون

با فکر تو راهی میشم تو هر خیابون
دنبال رد پای تو به زیر بارون
این شهر بعد تو برام بد جوری سرده
نیستی و این دوری منو دیوونه کرده
نیستی و خاطرت هنوز برام عزیزه
اون کوهی که پشت تو بود داره میریزه
دائم زمین می خورم و زخمی پاهام
بعد تو من تنها ترین آدم دنیام.