خدایا

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/97.jpg

خدایا
این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمی کند

نمی دانم چرا هیچ آبی این بار آتش دلم را سرد نمی کند خدایا نکند این یکی از جهنم است که مرا در بهشت چشمانش غرق کرده است.