دوستت دارم

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/101.jpg

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم …
تنها یک جمله : هنوزم دوستت دارم !

هنوز هم دوستت دارم اصلا ماجرای عجیبی است مگر می شود تو را دوست نداشت یا اصلا غیر از تو را دوست داشت.