روزگار

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/40-1.jpg

معشوقه اي پيدا كرده ام به نام روزگار

اين روزها مرا در آغوش خويش

سخت به بازي گرفته است

بازی سرنوشت مرا در تنهایی و بغض خود رها نمیکند و دردهایم در این بازی بیشتر و بیشتر می شود.