اقیانوس و برکه

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/181.jpg

تفاوت عمق اقیانــــــــــــــــــوس و برکه از

بزرگــــــــی ماهیهای که بیرون می آیند

مشخص میشود