خدا

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2017/01/88.jpg

دست هایم به آرزوهایم نرسید، آن ها بسیار دورند …
اما درخت سبز صبرم می گوید :
امیدی هست …
دعایی هست …
خدایی هست …