قدرت و جرات

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2017/01/94.jpg

برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه، قدرت و جرات لازم است . وگرنه هر ماهی مرده ای هم
می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند.

 

هدف

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2017/01/109.jpg

در مسابقه بین شیر و گوزن ،بسیاری از گوزن ها برنده میشوند
چون شیر برای غذا میدود و گوزن برای زندگی
پس
” هدف مهم تر از نیاز است “

سوت پایان

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2017/01/66.jpg

دنیا سوت پایان را بزن! صداقت من حریف

دروغ این زمانه نمی شود.

زندگی کردن با صداقت کامل در زمانه ای که دروغ حرف اول را می زند نشدنی است. پس دنیا را ترک میکنم چون لیاقت صداقتم را ندارد.

دوستت دارم

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2017/01/136.jpg

نه طبق ِ مُد دوستت دارم

نه به حکم سنت!

همه چیز بنا بر فطرت است

“خوب ها”

دوست داشتنی اند مثل

” تـــــــــــو “

زندگیزندگی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2017/01/160.jpg

زندگی یك مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد.