حسرت

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/12/92.jpg

بدترین حسرتی که در زندگی میخوریم
از کارهای خطایی که مرتکب شده ایم ، نیست…
بلکه از این است که…
چرا کارهای درست را برای کسی که لیاقتش را نداشته
انجام داده ایم …

می ترسم

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/42.jpg

می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد

بوی تنت را بگیرد

آغوشت را از من بگیرد

چه احساس مبهمی است حسادت !

ترس از دست دادن معشوقه خود و خیانت او در برابر عشقش که می توان گفت بدترین حس در دوران عاشقی می باشد