قلب عاشق

830

به همه لبخندبزن
اما با ۱ نفر بخند
همه را دوست داشته باش
اما به۱ نفر عشق بورز
توقلب همه باش
اما قلبت مال ۱نفر باشه
@axmax98

دوست داشتن

829

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی ؛
دوست بدار !

کاری که خدا با تو می کند
@axmax98

رنج حسادت

823

حسادت احساس وحشتناکی است.
به هیچ یک از رنج ها شبیه نیست،
زیرا در آن هیچ گونه شادی یا حتی
غم واقعی وجود ندارد.
فقط رنج می دهد و بس.
@axmax98

زندان افکار

820

بزرگترین زندان انسان
افکار محدودش است
هرچه تفکر محدودتر باشد
میله‌های زندان قطورتر خواهد شد!
@axmax98

ساحل آرامش

816

مثل ساحل آرام باش
خواهی دید که دیگران
مثل دریا بیقرارت می شوند
@axmax98

عاشقانه ساده

عاشقانه ساده

– داره بارون مياد
+ می‌خواى برسونمت؟
– ماشين دارى؟
+ نه
– چتر داری؟
+ نه
– پس چی داری؟
+ دوستت دارم …
@axmax98

دورهمی

دورهمی

لحظه های کنار هم بودن
به عمر اضافه میشن
باقی لحظه ها به سن

لحظه های با هم بودن رو
دوست بداریم و قدر بدونیم
@axmax98