کوزه و روزی خدا

کوزه و روزی خدا

به حکیمی گفتند:

از زور گرسنگی مجبورشدیم کوزه سفالین یادگار سیصد ساله ی
اجدادمان رابفروشیم

حکیم گفت:
خدا روزیتان را سیصدسال پیش کنار گذاشته و اینگونه ناسپاسی میکنید⁉️

@axmax98