انرژی مثبت و حال خوب

918

الهی؛
زیباترین انرژى هاى مثبت را نصیب عزیزانم گردان
تا تقدیرشـان انگونه که تو مى پسندى
مهیّا شود…
@axmax98

 

 

920

امـروز
عقربه های احساسمان را
روی حال خوب کوک کنیم
@axmax98

آغاز سخن یاد خدا باید کرد

827

آغاز سخن یاد خدا باید کرد
خود را به امید او رها باید کرد

ای با تو شروع کارها زیبا تر
آغاز سخن تو را صدا باید کرد
@axmax98