زندگیزندگی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2017/01/160.jpg

زندگی یك مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد.

حسرت

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/12/92.jpg

بدترین حسرتی که در زندگی میخوریم
از کارهای خطایی که مرتکب شده ایم ، نیست…
بلکه از این است که…
چرا کارهای درست را برای کسی که لیاقتش را نداشته
انجام داده ایم …

داغ

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/300.jpg

یک خم شده ، یک خمیده را می فهمد
ماتم زده غم کشیده را می فهمد

تنها فقط آن کسی که داغی دارد
حال دل داغ دیده را می فهمد