اجازه دادن

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/62.jpg

همه آبهای دریا هم نمی توانند یک کشتی را غرق کنند

مگر اینکه در داخل کشتی نفوذ کنند

بنابراین

تمام نکات منفی دنیا روی شما تاثیر نخواهد داشت

مگر اینکه شما اجازه بدهید…

اتفاقات اطرافتان هرگز نمی توانند شادابی و روحیه خوب را از شما بگیرد مگر این که شما به آن اتفاقات اجازه دهید تا انرژی مثبت را از وجودتان دور کنند.

آینده

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/155.jpg

هر ساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده
مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید
مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید . . .

انسان موفق

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/296.jpg

موفق ترین انسان ها آنهایی نیستند که
به ثروت یا قدرت رسیده اند
بلکه کسانی هستند که هیچ گاه
دیگران را نرنجانده اند
دل کسی را نشکسته اند
و باعث غم و اندوه هیچ کس نشده اند

پدر مادر

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/159.jpg

مقدس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ، ﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ ، ﻧﻪ ﻭﺍﺗﯿﮑﺎﻥ ، ﻧﻪ ﺑﯿﺖ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻭ ﻧﻪ ﺗﺒﺖ …
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﺮﻣﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ !!!