روزگار

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/40-1.jpg

معشوقه اي پيدا كرده ام به نام روزگار

اين روزها مرا در آغوش خويش

سخت به بازي گرفته است

بازی سرنوشت مرا در تنهایی و بغض خود رها نمیکند و دردهایم در این بازی بیشتر و بیشتر می شود.

معشوقه

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/37.jpg

aمعشوقه اي پيدا كرده ام به نام روزگار
اين روزها مرا در آغوش خويش سخت به بازي گرفته است

چقدر این روزگار پست و پلید است همیشه دل عاشقان را نادیده میگیرد به قول یکی از بزرگان دنیا یک عروس هزار داماد است.

می ترسم

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/33.jpg

می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد
بوی تنت را بگیرد
آغوشت را از من بگیرد
چه احساس مبهمی است حسادت

با تمام وجود می خواهمت اینقدر می خواهمت که تنها ماندن برایم غیر ممکن است چقدر حسودیم می شود به کسی که قرار است در آغوش تو آرام بگیرد.