اجازه دادن

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/62.jpg

همه آبهای دریا هم نمی توانند یک کشتی را غرق کنند

مگر اینکه در داخل کشتی نفوذ کنند

بنابراین

تمام نکات منفی دنیا روی شما تاثیر نخواهد داشت

مگر اینکه شما اجازه بدهید…

اتفاقات اطرافتان هرگز نمی توانند شادابی و روحیه خوب را از شما بگیرد مگر این که شما به آن اتفاقات اجازه دهید تا انرژی مثبت را از وجودتان دور کنند.