اونی که تنهاست

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/31-1.jpg

دمه اونی گرم  که تنهاست …
نه اینکه نتونسته با کسی باشه نه …
بلکه نخواسته با هر کسی باشه

گاهی اوقات تنها بودن خیلی بهتر از بودن با هر کسی هست که بودن در کنارش تنها موجب آزار و اذیت شود تنهایی بهتر است پس….