انسان موفق

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/296.jpg

موفق ترین انسان ها آنهایی نیستند که
به ثروت یا قدرت رسیده اند
بلکه کسانی هستند که هیچ گاه
دیگران را نرنجانده اند
دل کسی را نشکسته اند
و باعث غم و اندوه هیچ کس نشده اند

مارتین لوترکینگ

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/72-1.jpg

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند. (مارتین لوتر‌کینگ)

در جایی خواندم هرگز برابری با عدالت یکی نیست چه بسا برابری هایی که عدالت را زیر سوال برده اند.