دوری و دوستی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/51-1.jpg

ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ : “ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﻭﺳــــﺘﻲ”
ﻳﺎ ﻃﻌــــﻢ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻧﭽﺸﻴـﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻳﺎ ﺩﺭﺩ ﺩﻭﺭﻱ ﻧﮑﺸﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ . . .

دوری و دوستی واژه ایست برای سرد شدن رابطه ها و درد کشیدن از آن دوری. دوری هرگز علاقه را تشدید نمی کند و بلعکس آن را سرد و سردتر و دردناکتر می کند.

دیزرائیلی

 

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/75.jpg

عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)

عمر کوتاه است این یک امر بدیهی است اما حتی اگر از این هم کوتاه تر باشد باید برای اهداف خود بجنگیم.

الکساندر دوما

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/76.jpg

زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست. (دوما)

بعضی وقت ها زندگی شیرین است اما ما شیرینیش را احساس نمی کنیم چون زاویه ی دیدمان مشکل دارد گاهی یک حرکت کردن کوچک باعث می شود تا بتوانیم دوباره زیبا ببینیم.

مارتین لوترکینگ

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/72-1.jpg

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند. (مارتین لوتر‌کینگ)

در جایی خواندم هرگز برابری با عدالت یکی نیست چه بسا برابری هایی که عدالت را زیر سوال برده اند.

آلبرت انیشتن

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/80.jpg

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)

تنها چراغ آینده تجربیات گذشته است که حتی تلخ ترین هایشان دارای درس های زیادیست پس هرگز آن ها را فراموش نکن.