آلبرت انیشتن

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/80.jpg

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)

تنها چراغ آینده تجربیات گذشته است که حتی تلخ ترین هایشان دارای درس های زیادیست پس هرگز آن ها را فراموش نکن.