روزگار

روزگار

هیچ عملی در دنیا گم نمیشود
کسانی که به شما بدی می کنند
درنهایت روزگار جواب آنها را خواهد داد
@axmax98

خاطرات زندگی

خاطرات زندگی

زندگی
قطره قطره ذوب میشود
آنچه باقی میماند  دوستی هاست
آنچه دل را میشكند  جدایی هاست
و آنچه مرحمی بردل میگذارد
خاطره هاست
@axmax98

شعر عاشقانه

شعر عاشقانه

با لشکرت چه حاجت
رفتن به جنگ دشمن…
تو خود به چشم و ابرو
بر هم زنی سپاهی!

@axmax98

اندازه بخشش

اندازه بخشش

ظرفیت بعضیا اندازه یه دریاست
ولی دلیل نمیشه
پشت هم توش سنگ بندازی
اوناهم یه جا می بُرن

@axmax98

زندگی شاد

زندگی شاد

شادمان ترین مردم
بهترین چیز ها را در زندگی ندارند
بلکه بهترین برداشت را از زندگی دارند
@axmax98

افسوس تنهایی

افسوس تنهایی

دمی با غم به سر بردن
جهان یکسر نمی ارزد

@axmax98

دروغ

دروغ

هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن!!!
این روزها زیادند گرگ هایی که

با کفش آهو راه میروند…