تعریف و انتقاد

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/229.jpg

كسی‌ كه‌ تو را دوست‌ دارد، از تو انتقاد می‌كند و

كسی‌ كه‌ با تو دشمنی‌ دارد، از تو تعريف‌ و تمجيد می‌كند.