دروغ

دروغ

هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن!!!
این روزها زیادند گرگ هایی که

با کفش آهو راه میروند…