رنج حسادت

823

حسادت احساس وحشتناکی است.
به هیچ یک از رنج ها شبیه نیست،
زیرا در آن هیچ گونه شادی یا حتی
غم واقعی وجود ندارد.
فقط رنج می دهد و بس.
@axmax98

می ترسم

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/42.jpg

می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد

بوی تنت را بگیرد

آغوشت را از من بگیرد

چه احساس مبهمی است حسادت !

ترس از دست دادن معشوقه خود و خیانت او در برابر عشقش که می توان گفت بدترین حس در دوران عاشقی می باشد

میترسم

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/42.jpg

می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد

بوی تنت را بگیرد

آغوشت را از من بگیرد

چه احساس مبهمی است حسادت !

ترس از دست دادن معشوقه خود و خیانت او در برابر عشقش که می توان گفت بدترین حس در دوران عاشقی می باشد

می ترسم

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/33.jpg

می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد
بوی تنت را بگیرد
آغوشت را از من بگیرد
چه احساس مبهمی است حسادت

با تمام وجود می خواهمت اینقدر می خواهمت که تنها ماندن برایم غیر ممکن است چقدر حسودیم می شود به کسی که قرار است در آغوش تو آرام بگیرد.