http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/59.jpg

۹۰% وقت درس خوندن من

هنگام نیگا کردن به این که

((چقد مونده جزوه تموم شه))تلف میشه…

وقتی به خواندن درس می نشینید عجله برای تمام شدنش شما را به چک کردن این که چه مقدار از درس مانده تا تمام شود وادار می کند و مدت زمانی که به چک کردن آن می پردازید بیشتر از مدت خواندن درس می باشد.

پلیس

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/54-2.jpg

پلیسه به یارو میگه :
گواهینامه داری؟
میگه :
بزار داشبورد رو ببینم شانس بیاری که داشته باشم ، کارت راه بیفته !

پلیسی که به قصد جریمه در کنار خودرویی می ایستد و درخواست گواهینامه می کند و و با جوابی طنز برخورد می کند.