خواب

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/50.jpg

وقـتـی
خــواب
بــــرایِ فــــرار از بیــــداری بـــاشـد
تمــــــام شـــده ای

امان از قرص های خواب آوری که بعد از تو با من هم خواب شدند آخر جای آغوش تورو برایم پر نمی کنند.

خواب

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/09/10.jpg

چند شبیست كه بی اجازه
به خوابم می آیی
خوابم را رنگی میکنی
ولی روزم را سیاه …!

همواره شبانه روز به تو می اندیشم به این امید که شبانه باز هم تو را در خواب ببینم و دوباره حالم بشود همان که دیروز بود بدتر از قبل ……