مجازات آدم دروغگو

879

مجازات آدم دروغگو این نیست که
کسی باورش نمی کند،
بلکه این است که خودش نمی تواند
حرف کسی را باور کند
@axmax98

سوت پایان

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2017/01/66.jpg

دنیا سوت پایان را بزن! صداقت من حریف

دروغ این زمانه نمی شود.

زندگی کردن با صداقت کامل در زمانه ای که دروغ حرف اول را می زند نشدنی است. پس دنیا را ترک میکنم چون لیاقت صداقتم را ندارد.