هیچوقت

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/90.jpg

گاهی وقت ها آنقدر از زندگی خسته می شوم که دلم می خواهد قبل از خواب،
ساعت را روی “ هیچوقت ” کوک کنم

گاهی این قدر دلم از دنیا پر است که حتی نمی خواهم دیگر بعد از خوابیدن بیدار شوم ای روزگار عجیب.

سیاه

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/45.jpg

نمى دانم چه رابطه ایست ؟
بین نبودنت با رنگ ها
دلتنگ تو که میشوم
زندگى ام سیاه مى شود !

با تو نبودن برایم همانند نفس نکشیدن و مردن است وقتی کنارم نیستی دنیا برایم بی رنگ و بی ارزش است.