سخت گیر

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/84-1.jpg

همه می گویند “سخت گیر”م!
راست می گویند
همین است که انقدر “سخت”
به تو “گیر” داده ام . . .

تنها دلیلی که تورا می خواهم این است که تو را می خواهم و فکر نمی کنم برای خواستنت دلیلی منطقی تر از این داشته باشم.