سوت پایان

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2017/01/66.jpg

دنیا سوت پایان را بزن! صداقت من حریف

دروغ این زمانه نمی شود.

زندگی کردن با صداقت کامل در زمانه ای که دروغ حرف اول را می زند نشدنی است. پس دنیا را ترک میکنم چون لیاقت صداقتم را ندارد.