توبه عاشقان

عکس مکس

لذت های دنیا با کوچکترین اتفاقی از بین می رود، زندگی در این دنیا با مرگ خاتمه پیدا می کند و عشق حساس ترین اتفاق در این دنیاست که باید از حس خوبه آن به خوبی مراقبت کرد.

ادامه خواندن “توبه عاشقان”

انتقام نیلوفر

کانال عکس مکس

سختی های زندگی می تواند شما را در برابر دیگر افرادی که کمتر تلاش کرده اند مقاوم کند و دشواری ها برای شما بی معنی باشد.

ادامه خواندن “انتقام نیلوفر”