زندگی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/172.jpg

و چقــــــدر دیر می فهمیم
که زندگــــــی
همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم.

خدا

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/101-1.jpg

کاش گاهی خدا از پشت ابرها میآمد…

گوشم رو محکم میگرفت و داد میزد:

آهـای بگیر بشین!

اینقدرغر نزن …! همینی که هست!

بعد یه چشمک میزد و آروم تو گوشم میگفت:

همه چی درست میشه…!