تنهایی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/36.jpg

چه درونم تنهاست و در این تنهایی

شاخه ی خشک نگاهم گل چشمانت را می جوید

در تنهایی خود به دنبال گوشه چشمی از نگاهت هستم تا عشق خود را با تو تقسیم کنم.