دوری و دوستی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/51-1.jpg

ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ : “ﺩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﻭﺳــــﺘﻲ”
ﻳﺎ ﻃﻌــــﻢ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻧﭽﺸﻴـﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻳﺎ ﺩﺭﺩ ﺩﻭﺭﻱ ﻧﮑﺸﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ . . .

دوری و دوستی واژه ایست برای سرد شدن رابطه ها و درد کشیدن از آن دوری. دوری هرگز علاقه را تشدید نمی کند و بلعکس آن را سرد و سردتر و دردناکتر می کند.

زندگی میکنم

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/187.jpg

زندگی میکنم …

حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!!

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد

بگذار هر چه از دست میرود برود؛

من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد،
حتی زندگی را …