زندگی

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/172.jpg

و چقــــــدر دیر می فهمیم
که زندگــــــی
همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم.