آسانسور

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/57-1.jpg

استقاده از آسانسو در فیلم ها چه ایرانی چه خارجی!
یارو باعجله میره سمت آسانسور و فقط دکمشو میزنه بعد از پله ها میره بالا!!

در تمام فیلم های سینما و تلویزیون کسانی که با عجله از ساختمان بیرون می خواهند بیایند یا به سرعت خود را به بالای آن برسانند اول دکمه آسانسور را می زنند پس از اندکی مکث با پله بالا یا پایین می روند.