قدرت و جرات

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2017/01/94.jpg

برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه، قدرت و جرات لازم است . وگرنه هر ماهی مرده ای هم
می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند.

 

اقیانوس و برکه

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/11/181.jpg

تفاوت عمق اقیانــــــــــــــــــوس و برکه از

بزرگــــــــی ماهیهای که بیرون می آیند

مشخص میشود