بعضی آدما

http://axmax98.ir/wp-content/uploads/2016/10/83-1.jpg

بعضیــا رو بــایــد یهــو از زنــدگیــت حــذف کنــی
مثــل کنــدن چســب زخــــم ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅) از رو پــوســت
کــه یهــو میکنیــش و خــلاص میشــى…